top of page

VOORWAARDEN .

Plaatsingsovereenkomst .

De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over de opvang van uw kind leggen we vast in een plaatsingsovereenkomst. Hierin vindt u onder andere het adres van de vestiging, het aantal opvanguren dat u bij ons afneemt, welke dagen, de uurprijs en het totaalbedrag. Ook staat hierin het LRK-nummer van de vestiging, waarmee we staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Al deze informatie heeft u nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst.

Wijziging/opzegging .

Wijzigingen dienen altijd schriftelijk te worden medegedeeld. Dit kan per post of e-mail. Voor vermindering van dagdelen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Indien u geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen dient u dit schriftelijk door te geven. Wij hanteren een opzegtermijn van een maand ingaande per ontvangstdatum van de opzegging.

Contractduur .

De dagopvang eindigt automatisch op de 4e verjaardag van uw kind. Voor wat betreft de buitenschoolse opvang eindigt de opvang op de 12e verjaardag van uw kind. Wilt uw de opvang voor korte tijd verlengen dan dient u dit tijdig en schriftelijk aan te vragen.

Als uw kind van de dagopvang doorgaat naar de BSO, dan dient u uw kind  hiervoor opnieuw in te schrijven.

Afwezigheid .

Wanneer uw kind door ziekte of door een andere oorzaken niet aanwezig is dient u dit via Konnect door te geven. Bij vaste opvang kunt u uw kind afwezig melden. Er vindt geen restitutie van gelden plaats en er ontstaat ook geen tegoed.

 

Bij flexibele of extra opvang kunt u tot 2 dagen van tevoren de opvang annuleren. Bij afwezigheid binnen deze termijn kunt u niet meer kosteloos annuleren, maar alleen nog afmelden. De opvang wordt dan in rekening gebracht.

 

Ruilbeleid .

Op jaarbasis heeft u de beschikking over 4 ruildagen. Een ruildag kunt u via Konnect aanvragen en kan binnen een termijn van 30 dagen voor en na de afwezige dag worden ingezet. Het is alleen mogelijk gelijke dagdelen met elkaar te ruilen.

 

Facturering . 

Kinderwereld factureert maandelijks vooraf. Dit loopt gelijk met de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Bij voorkeur ontvangen wij uw betaling door middel van automatische incasso.

Flexibele/extra opvang . 

Flexibele of extra opvang kunt u aanvragen via ons ouderportaal Konnect. Hiervoor ontvangt 2 weken voor de startdatum per mail de inloggegevens. De factuur voor flexibele opvang ontvangt u na afloop van de maand.

 

U kunt tot 14 dagen van tevoren een aanvraag doen voor flexibele opvang. Dit kan 90 dagen vooruit. We beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Indien het rooster later wordt doorgegeven kijken we of er plaats is binnen het rooster. Uw aanvraag kan dan worden afgekeurd. Wanneer het maximum aantal kinderen van de groep bereikt is, kunnen we voor u kijken of er op een andere groep of locatie plaats is.

 

Het annuleren van aangevraagde dagdelen kan tot 2 dagen van tevoren. Bij annuleren wordt het dagdeel niet in rekening gebracht. 

Is de termijn korter dan 2 dagen, dan kunt u uw kind afmelden. Het dagdeel wordt dan wel in rekening gebracht.

Openingstijden . 

Op alle locaties, met uitzondering van peuteropvanglocaties, is opvang mogelijk van 7.00 - 19.00 uur.

Tarieven .

 Alle tarieven zijn inclusief lunch, drinken, flesvoeding(Hero), luiers(Pampers) en verzorgingsproducten. Ook vervoer van en naar school en de dagopvang en buitenschoolse activiteiten zijn bij de prijs inbegrepen tenzij anders is aangegeven.

Sluitingsdagen .

Hieronder volgt een overzicht van onze sluitingsdagen. Op deze dagen vindt er geen opvang plaats. Mocht een van deze sluitingsdagen op uw contractdag vallen, dan vindt er  geen restitutie van gelden plaats. U ontvangt hiervoor een tegoed in uren. Het toegekende feestdagentegoed en de periode waarin deze geldig is kunt u terugvinden in Konnect.

 

Pasen/Koningsdag/Hemelvaartsdag/Pinksteren/Kerst/Nieuwjaarsdag

Jaaropgave .

In januari ontvangt u van ons de jaaropgave. Hierin staan de afgenomen uren en de in rekening gebrachte bedragen van het voorafgaande jaar. Het is belangrijk dat u deze jaaropgave naar de Belastingdienst Toeslagen stuurt indien hierom gevraagd wordt. 

Betalen .

U ontvangt maandelijks via de mail een factuur voor de opvang die u heeft afgenomen. Hiervoor heeft u (bij voorkeur) een automatische incasso afgegeven. Kinderwereld incasseert deze factuur vooraf op of rond de eerste van de maand, dus voorafgaand aan de maand waarin de opvang van uw kind plaatsvindt. Hiermee sluiten we aan bij de Belastingdienst Toeslagen, die immers ook vooraf de kinderopvangtoeslag bij u stort. Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso dient de factuur voor vaste opvang op de 1e van de maand te worden overgemaakt. De factuur voor flexibele opvang ontvangt u op of rond de eerste van de maand en dient binnen een week na de factuurdatum te worden betaald.

 

Extra uren .

Het kan zijn dat u soms behoefte heeft aan extra opvanguren. Uiteraard is dat mogelijk. Heeft u extra opvanguren afgenomen, dan worden deze uren pas doorberekend nadat de extra opvang heeft plaatsgevonden. U ziet ze terug op  de volgende factuur. U heeft over de extra uren ook recht op kinderopvangtoeslag. Deze geeft u door via www.toeslagen.nl door middel van een wijziging.

 

Betalingsherinneringen .

Het is belangrijk dat u op tijd betaalt, anders zijn we helaas genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen. Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat de factuur aan uw aandacht is ontsnapt of dat er onvoldoende saldo op uw rekening stond om te kunnen incasseren. Als dit gebeurt sturen we u een herinnering. Wanneer de factuur alsnog niet betaald wordt zijn wij genoodzaakt ons incassobureau in te schakelen.

Bij uitblijven van tijdige betaling kan de opvang (per direct) door ons opgezegd worden.

Kinderopvangtoeslag .

De overheid betaalt aan werkende ouders een deel van de kosten voor de kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag. Deze wordt uitbetaald door de Belastingdienst Toeslagen. Ouders die studeren, een re-integratietraject volgen of aan een inburgeringscursus deelnemen ontvangen mogelijk een bijdrage via de gemeente. Of dit voor u geldt kunt u navragen bij uw eigen gemeente. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijke) netto toetsingsinkomen van de ouder(s). Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Dit kunt u ook doen via de rekentool op onze website. 

Maximaal uurtarief en aantal uren . 

De kinderopvangtoeslag voor 2024 wordt berekend over een maximaal uurtarief van € 10,25 (2024) voor kinderen op de dagopvang en van € 9,12 (in 2024) voor kinderen op de buitenschoolse opvang. Betaalt u per uur meer dan dit bedrag,  dan ontvangt u over dit deel geen toeslag. Kijk voor de actuele regelgeving op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag aanvragen .

Indien u aanspraak wilt maken op kinderopvangtoeslag, dient u dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk drie maanden nadat uw kind is gestart op de kinderopvang zelf aan te vragen bij de Belastingdienst Toeslagen. Kinderopvangtoeslag wordt namelijk maximaal drie maanden met terugwerkende kracht toegekend. Dit doet u eenvoudig via www.toeslagen.nl. Let op: als u de toeslag niet op tijd aanvraagt, dan heeft u over deze periode geen recht op toeslag en moet u de volledige kosten zelf betalen. 

 

Wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst .

Het is belangrijk dat de Belastingdienst Toeslagen beschikt over de juiste gegevens, zodat zij de kinderopvangtoeslag  kunnen uitbetalen. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

De volgende wijzigingen moet u altijd zo snel mogelijk doorgeven:

Het aantal dagen en aantal uren opvang 

Indien u meer of minder uren opvang afneemt, dient u dit door te geven aan de Belastingdienst

LRK-nummer

Elke kinderopvangvestiging staat met een uniek nummer geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Als uw kind van de dagopvang naar de buitenschoolse opvang gaat, verandert ook het LRK-nummer. Via de plaatsingsovereenkomst informeren wij u altijd over een nieuw LRK-nummer.

Wijziging in inkomen

De Belastingdienst berekent de kinderopvangtoeslag automatisch, op basis van uw inkomen. Mocht uw inkomen wijzigen dan is het verstandig om dit direct door te geven aan de Belastingdienst om eventuele naheffingen te voorkomen. 

Uurtarief

De stijgende kosten worden jaarlijks doorberekend in het uurtarief van uw vestiging. Maar uw uurtarief kan ook wijzigen als gevolg van een wijziging in uw contract, bijvoorbeeld als u meer of minder weken afneemt. Een wijziging in het uurtarief geeft u door aan de Belastingdienst zodat zij, indien van toepassing, uw toeslag kunnen (her)- berekenen. 

Voorlopige en definitieve beschikking .

Jaarlijks ontvangt u van de Belastingdienst een bericht over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag: de voorlopige beschikking. Anderhalf tot twee jaar later ontvangt u de definitieve beschikking. Deze kan afwijken van de voorlopige beschikking door wijzigingen in inkomen of aantal afgenomen uren. Hierdoor kan het zijn dat u alsnog geld ontvangt of terug moet betalen.

bottom of page